Leerlingenzorg

Caleido hanteert een samenhangend systeem van leerlingenzorg. De mentor is het eerste aanspreekpunt en signaleert eventuele problemen bij leerlingen. De mentor kan hierbij advies vragen aan en/of ondersteuning inschakelen van de zorgcoördinator of andere interne deskundigen. Caleido kent de volgende interne deskundigen;

 • Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is er voor problemen die de deskundigheid van mentoren en/of docenten overstijgen. De zorgcoördinator initieert zorgactiviteiten en verwijst indien nodig door naar externe instanties. Wilt u direct contact opnemen met onze zorgcoördinator, dat kan via s.vdvelde@vario-onderwijsgroep.nl

 • Leerlingbegeleider

De leerlingbegeleider ondersteunt de docenten in de lessen en kan eventueel extra begeleiding bieden in kleine groepjes of voor individuele leerlingen.

 • Vertrouwenspersoon

Leerlingen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht wanneer zij te maken hebben met gedrag of omstandigheden die zij als onprettig ervaren. De informatie wordt in principe niet met anderen gedeeld, tenzij vertrouwenspersoon en/of leerling anders beslissen, of wanneer de veiligheid van de leerling of iemand anders in het geding is.
Voor Caleido Emmeloord is dit meneer Marcel Masé en voor Caleido Lemmer is dit mevrouw Diane van Huisstede.

Interne deskundigen

 • OLC

In het Open LeerCentrum (OLC) kunnen leerlingen terecht om hun verzuimzaken te regelen. Ze kunnen daar verlof aanvragen, maar leerlingen moeten zich hier ook melden om de tijd in te halen als ze lessen gemist hebben.
Daarnaast kunnen ze er ook terecht voor allerhande vragen en begeleiding. Er is tijd en ruimte om huiswerk te maken of samen met een docent extra te oefenen.

 • Ambulante begeleiding vanuit het taalarrangement

Leerlingen die uitstromen binnen het reguliere voortgezet onderwijs hebben recht op begeleiding vanuit het taalarrangement. Voor meer informatie hierover, kunt u lezen bij het taalarrangement.

Externe expertise

Wanneer problemen van leerlingen van dusdanige aard zijn dat adequate ondersteuning niet (meer) binnen de interne zorgstructuur kan worden geboden, wordt advies en/of ondersteuning gevraagd aan externe instanties.

 • Begeleiding vanuit samenwerkingsverband Aandacht+

Wij kunnen gebruik maken van de expertise vanuit het Samenwerkingsverband voor onder andere onderzoek, begeleiding, training, observatie en advies. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: http://aandachtplus.nl/

 • Schoolmaatschappelijk Werk 

De zorgcoördinator kan indien nodig de schoolmaatschappelijk werker inschakelen. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld en vaak ook in betrokken.

 • Leerplichtambtenaar

De zorgcoördinator treedt in contact met de leerplichtambtenaar wanneer er sprake is van opvallend verzuim, dit volgens het geldende verzuimprotocol.

 • GGD

De zorgcoördinator of leerplichtambtenaar treedt in contact met de GGD wanneer er sprake is van bovenmatig/opvallend/zorgelijk ziekteverzuim, of wanneer er vanuit leerling/ouder(s)/verzorger(s) en school zorgen zijn m.b.t. de gezondheid van de leerling.

 • Tactus Verslavingszorg

De zorgcoördinator treedt in contact met Tactus Verslavingszorg wanneer er een preventieve interventie gewenst is, of wanneer er zorgen zijn m.b.t. middelengebruik of gamen.

 • Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)

Elke leerling die op het AZC woont heeft binnen het COA een eigen contactpersoon, die hen helpt om dingen te regelen zoals financiën, vervoer etc.

Er is contact met het COA over o.a. verzuim van leerlingen, zorgen omtrent leerlingen en in- en uitstroom van leerlingen. Het COA kan hiervoor terugvallen op het netwerk van het AZC.

Zorgadviesteam (ZAT)

Het Zorg Advies Team (ZAT) is een multidisciplinair overleg. In het ZAT komen verschillende professionals uit het onderwijs, de gezondheidszorg en hulpverlening samen, zoals:

 • GGD
 • GGZ
 • Maatschappelijk werk
 • Ambulant begeleider van samenwerkingsverband Aandacht+
 • Jongerenwerker vanuit Carrefour
 • Leerplichtambtenaar
 • Jeugdagenten
 • Tactus verslavingszorg
 • COA
 • Zorgcoördinator van school

Tijdens dit overleg kan er advies gevraagd worden, en wordt de leerlingbegeleiding en hulpverlening op elkaar afgestemd.
Als een leerling ingebracht wordt in het ZAT wordt dit vooraf met ouders besproken.