Even voorstellen: wie zijn we en waar staan we voor?

Caleido is een ISK-school en maakt onderdeel uit van de VariO-onderwijsgroep. We verzorgen onderwijs aan anderstalige leerlingen van 12-18 jaar en doen dat op 2 verschillende locaties, te weten in Emmeloord en in Balk.

Caleido is daarnaast ook het regionaal expertisecentrum voor onderwijs aan anderstaligen. Het docententeam van Caleido heeft veel ervaring en expertise opgedaan en stelt deze graag beschikbaar aan andere scholen die onderwijs voor anderstaligen verzorgen. We zijn een openbare school. Dit betekent dat iedereen welkom is, ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht of levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn voor ons onacceptabel.

Onze doelgroep bestaat niet alleen uit vluchtelingen, maar ook om kinderen van arbeidsmigranten en kinderen die in het kader van gezinsvorming naar Nederland zijn gekomen. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze ontheemd zijn. Ze hebben afscheid moeten nemen van mensen en dingen die hen dierbaar waren.

Voor alle leerlingen geldt dat zij opnieuw moeten beginnen, niet alleen moeten zij wennen aan een nieuw land, maar ook aan een nieuw schoolsysteem. Dit terwijl zij door hun migratie een breuk hebben in hun schoolloopbaan, die opgelopen kan zijn tot een aantal jaren. Door het bieden van een duidelijke structuur in de week-, dag- en lesplanning komen deze leerlingen vaak makkelijker tot leren.

Veiligheid, respect, structuur, verbinding en aandacht staan centraal bij Caleido. 

Visie Caleido 
Elke leerling is uniek en elke leerling is welkom bij Caleido. Bij Caleido streven wij ernaar om elke leerling succesvol te begeleiden naar de plek die het beste aansluit bij zijn of haar ontwikkelmogelijkheden. Wij streven ernaar om ons (taal)onderwijs zo krachtig en passend mogelijk aan te bieden. Wij willen kinderen de Nederlandse taal machtig maken op zo’n manier dat ze elke wenselijke vervolgstap kunnen maken. De medewerkers van Caleido zijn intrinsiek gemotiveerd om zowel pedagogisch als didactisch het beste uit de leerling te halen. Wij streven ernaar om leerlingen zich snel thuis te laten voelen waardoor zij allen een gelijkwaardige plek verwerven op Caleido.   

Vanuit Caleido zien wij het maatschappelijke belang in het delen van onze kennis en expertise, vandaar dat wij ons richten op regionale ondersteuning. Caleido is een expertisecentrum voor partners met wie wij samenwerken. Wij zijn in de regio de organisatie met expertise op het vlak van onderwijs aan anderstaligen en laaggeletterdheid. Vanuit het oogpunt van zorg en ondersteuning is Caleido de verbindende partij tussen ouders en hulpverlening.   

Missie Caleido
Wij dragen zorg voor een veilige leeromgeving waarbinnen de leerling zich gekend, gezien en gerespecteerd voelt. Wij kennen de leerlingen; wij weten wat zij nodig hebben om optimaal te kunnen ontwikkelen in een zo kort mogelijke periode. Wij gaan met ze in gesprek en volgen hun resultaten. De collega’s van Caleido hebben een onderzoekende houding en voeren met elkaar de dialoog om continue het onderwijsleerproces te verbeteren. Vanuit de veilige leeromgeving en de kennis over de leerling dragen wij zorg voor een optimale ontwikkeling van de kennis en beheersing van de Nederlandse taal in de breedste zin. Dat doen wij op een integrale manier, de Nederlandse taal staat in alle vakken/ lessen centraal. Leerkrachten weten allemaal, vanuit hun eigen vakgebied en expertise, hoe ze leerlingen op maat kunnen bedienen.   

Als Caleido zijn wij actief betrokken in netwerkoverleggen, regionale en lokale bijeenkomsten. Dit zijn bijeenkomsten gericht op thema’s als onderwijs, anderstaligen, nieuwkomers, participatie en werk. Wij zijn betrokken, zoeken kansen voor onze leerlingen en delen onze expertise.